3D Printing and Mechanical

นอกจากการขิ้นชิ้นงานโมเดล 3 มิติ แต่งสีตามความต้องการของลูกค้าแล้ว เรายังสามารถที่จะนำชิ้นงานเหล่านี้มาเพิ่มศักยภาพในการใช้งาน โดยการใส่กลไก ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อความสวยงามและการสั่งงานฟังชั้นต่างๆตามความต้องการของลูกค้า เช่น ชิ้นงาน Zeoscope, ระบบหุ่นยนต์ต่างๆ เป็นต้น