Solutions

ในบางกรณีการใช้งานของ New media อาจไม่สามารถระบุประเภทได้แน่นอน แต่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีตามความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้า ทำให้เกิดเป็น solution ต่างๆ ซึ่งจะถูกออกแบบและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย