AI - Artificial Intelligence

AI หรือ  Artificial intelligence ไม่ใช่เป็นเพียงเทรนที่จะเข้ามาและหายไป แต่ AI จะเป็นระบบในอนาคตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกรูปแบบสินค้าและบริการ

ในส่วนของ New Media และสือประชาสัมพันธ์  นั้น  AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Chat bot, หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่กลไกการเข้าถึงและนำเสนอสื่อต่างๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เราสามารถนำระบบ, ข้อมูล และ แนวทางของ AI มาต่อยอด และประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  สามารถมาใช้ร่วมกับกลไลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกล เครื่องยนต์หรือการน้ำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิคต่างๆ