3D Model Scan Module

การเก็บข้อมูลของวัตถุจริง ให้มาอยู่ในรูปแบบ 3D Model ดิจิทัลเวอรชั่น 

 การเก็บข้อมูลในรูปแบบสามมิติโดยการใช้ภาพถ่าย ซึ่งเป็น workflow ที่เราได้ออกแบบ และนำมาใช้ในงานจริง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดี ในราคาประหยัด ชิ้นงานที่ได้จะสามารถได้ทั้งรูปทรงและสีสัน

 เหมาะสำหรับโครงการเช่น งานพิพิธภัณ์ งานแสดงสินค้าที่ต้องการรายละเอียดสูง